Persbericht “Offsetdrukpers specialist DG press HoldinG BV geeft vijfjarige 8,5 procent lening uit via de NPEX-effectenbeurs”

ENGLISH VERSION BELOW

  • DG press HoldinG B.V., ontwikkelaar en fabrikant van offsetdrukpersen voor verpakkingen, geeft via de NPEX-effectenbeurs een achtergestelde obligatielening uit van €1,5 miljoen;
  • De rente op de 5-jarige lening bedraagt 8,5% op jaarbasis;
  • DG press staat klaar voor een ‘groene’ transitie in grafische wereld;
  • DG press verbreedt service-activiteiten.

HALL – DG press, specialist in het ontwikkelen en onderhouden van offsetdrukpersen voor de verpakkingsindustrie en waardepapieren, geeft via de NPEX-effectenbeurs een obligatielening uit van €1,5 miljoen met een jaarlijkse rente van 8,5%. Het bedrijf gebruikt de lening voor het aflossen van een eerdere obligatielening.

DG press zet in op de uitbreiding van haar internationale service-activiteiten. Het bedrijf begon ooit als specialist in het onderhouden van Drent Goebel offsetdrukpersen. Ook persen van andere producenten worden steeds vaker in onderhoud genomen. Mede omdat de levensduur van de persen in drukkerijen toeneemt, stijgt de vraag naar vakkundig onderhoud. Inmiddels heeft het bedrijf wereldwijd al meer dan 50 servicecontracten afgesloten met klanten.

DG press heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in de ontwikkeling van de Thallo, een nieuwe generatie offsetdrukpers voor verpakkingsmaterialen. De Thallo werkt efficiënter en is milieuvriendelijker dan soortgelijke drukpersen in de markt.

Ook heeft het bedrijf haar Vision drukpers doorontwikkeld voor de veiligheidsdrukmarkt en hiermee internationaal een sterke positie verworven op het gebied van de druk van waardepapieren, zoals loten, diploma’s en certificaten. Voorts verkoopt het bedrijf tweedehands drukpersen.

De introductie van de Thallo in 2016 liep gelijk met een heroriëntatie van de verpakkingsindustrie, waarbij producenten steeds hogere eisen stellen aan de recyclebaarheid van verpakkingen. In de afgelopen periode waren drukkers van verpakkingsmaterialen langere tijd terughoudend met het investeren in nieuwe machines, omdat niet duidelijk was welke richting zou worden gekozen.

Inmiddels worden de contouren van nieuwe soorten verpakkingen duidelijk. In plaats van plastic folies zijn er coatings ontwikkeld die het mogelijk maken om verpakkingen te recyclen. De Thallo is geheel voorbereid voor het drukken van verpakkingen met deze coatings. DG press verwacht dan ook dat de vraag naar de Thallo zich positief zal ontwikkelen. De machine zal prominent aanwezig zijn op de stand van DG press op de Drupa, de belangrijkste beurs in de grafische industrie wereldwijd. De vakbeurs wordt komende zomer in Düsseldorf gehouden.

Het team van DG press wordt over de hele wereld ingezet om drukpersen te onderhouden. ,,Service is voor ons een belangrijke pijler van onze activiteiten. We zijn daardoor minder afhankelijk van conjuncturele schommelingen”, stelt Remko Koolbergen, directeur van DG press.

Press release “Offset printing press specialist DG press HoldinG BV issues 8.5 percent five-year loan via the NPEX stock exchange”

  • DG press HoldinG B.V., developer of offset printing presses for packaging, issues a subordinated bond loan of €1.5 million via the NPEX stock exchange;
  • The interest rate on the 5-year loan is 8.5% per annum;
  • DG press is ready for a ‘green’ transition in the graphics world;
  • DG press expands service activities.

HALL – DG press, a specialist in the development and maintenance of offset printing presses for the packaging industry and securities, is issuing a €1.5 million bond at an annual interest rate of 8.5% via the NPEX stock exchange. The company is using the loan to redeem a previous bond.

DG press is committed to expanding its international service activities. The company started as a specialist in maintaining Drent Goebel offset printing presses. Presses from other manufacturers are also increasingly being serviced. Partly because the service life of the presses in printing plants is increasing, the demand for professional maintenance is increasing. The company has already concluded more than 50 service contracts with customers worldwide.

In recent years, DG press has invested a great deal of energy in the development of the Thallo, a new generation offset printing press for packaging materials. The Thallo works more efficiently and is more environmentally friendly than similar printing presses in the market.

The company has also further developed its Vision printing press for the security printing market and has thus acquired a strong position internationally in the field of securities printing, such as lottery tickets, diplomas and certificates. The company also sells second-hand printing presses.

The introduction of the Thallo in 2016 coincided with a reorientation of the packaging industry, in which producers are setting ever-higher requirements for the recyclability of packaging. Over the past period, printers of packaging materials have been reluctant to invest in new machinery for a longer period of time because it was not clear which direction would be chosen.

Meanwhile, the contours of new types of packaging are becoming clear. Instead of plastic films, coatings have been developed that make it possible to recycle packaging. The Thallo is fully prepared for printing packaging with these coatings. DG press therefore expects the demand for the Thallo to develop positively. The machine will be prominently present at DG press’ stand at the Drupa, the most important trade fair in the world in the field of printing presses. The trade fair will be held in Düsseldorf this summer.

The team of DG press will be deployed all over the world to maintain printing presses. Service is an important pillar of our activities for us. We are therefore less dependent on cyclical fluctuations,” says Remko Koolbergen, director of DG press.